Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče

Příspěvky

Informace ke konzultacím pro 2. stupeň ZŠ Ševětín

5. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 jsou umožněny vzdělávací aktivity na základních školách i žákům 2. stupně.
Na naší škole budou probíhat formou konzultací 1x týdně pro jednotlivé ročníky. Žáci se setkají s třídními učiteli a s vyučujícími jednotlivých předmětů, kteří s nimi projdou úkoly z distanční výuky (dovysvětlí, objasní nejasnosti, odpoví na otázky,…). Dále se musí řešit odevzdání učebnic, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí nepřítomných žáků a předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Konzultace budou probíhat následovně:
6. A + 6. B – přihlášení žáci počkají před školou na svou třídní učitelku. Ta si od nich vybere čestné prohlášení podepsané rodiči, po přezutí v šatně a dezinfekci rukou přejdou do třídy (6. B do své třídy a 6. A do třídy 5. B). Každý žák si přinese 2 roušky a sáček na odkládání roušek. Následuje třídnická hodina, kde budou žáci seznámeni s organizací dne, s hygienickými pravidly ve třídě, mimo třídu a v jídelně a dalšími pokyny. Poté se u dětí budou střídat vyučující jednotlivých předmětů ČJ, M, AJ, F, D, Z, PŘ. Žáci si do školy přinesou školní sešity uvedených předmětů, pracovní sešity z AJ a učebnice ČJ a M.
Konzultace budou probíhat každé úterý od 8.00 do 11.20 hodin (9.6., 16.6., 23 6.).
7. ročník – přihlášení žáci budou rozděleni do 2 skupin, abychom splnili max. počet 15 žáků ve třídě (rozdělení skupin se žáci dozví při nástupu do školy). Pro žáky 7. ročníku platí stejné informace jako pro 6. ročník. 1. skupina bude ve třídě 9. A, 2. skupina bude ve třídě 9. B.
Konzultace budou probíhat každou středu od 8.00 do 11.20 hodin (10.6., 17.6., 24.6.).
8. A + 8. B – pro tyto 2 třídy platí stejné informace. Výuka bude pouze v jedné skupině, protože počet přihlášených dětí splňuje počet max. 15 žáků ve třídě. Kromě uvedených předmětů si žáci přinesou i sešity na chemii a na německý jazyk + pracovní sešit na NJ.
Konzultace budou probíhat každý čtvrtek od 8.00 do 11.20 hodin (11.6., 18.6., 25.6.).
Obědy si zájemci přihlásí sami.
9. A + 9. B Pro nejstarší žáky naší školy jsme vyhradili páteční individuální konzultace. To znamená, že ti žáci, kteří by měli potřebu určitou učební látku ještě vysvětlit, domluví si individuální schůzku s jednotlivými učiteli. Přes Školu online si domluví hodinu a mají možnost přijít do školy na pohovor s vyučujícím, který mu s jeho problémem pomůže.

Mgr. Jana Schnelzerová, ředitelka školy

 

Nástup žáků 2. stupně do školy od 8.6.2020

29. 5. 2020

Přítomnost žáků 2. stupně ve škole bude umožněna od 7:40 hodin do 11:20 hodin podle následujícího rozpisu pro jednotlivé třídy.
Žáci 6. – 8. tříd budou rozděleni do 15ti členných skupin.
Aktivity:
• skupinové konzultace z 6. ročník: Čj, M, Aj, F, Z, D, 7.–8. ročník: Čj, M, Aj, Nj, F, CH, Z, D,
• třídnické hodiny
• socializační aktivity
• a jiné, např.: vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání učebnic, předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020.
od 9. června: 6. ročník: každé úterý 8:00 – 11:20
od 10. června: 7. ročník: každou středu 8:00 – 11:20
od 11. června: 8. ročník: každý čtvrtek 8:00 – 11:20

Žádám všechny zákonné zástupce žáků 6. – 8. tříd, aby se vyjádřili nejpozději do 2.6. 2020 k účasti svých dětí na vyučování formou emailu na e-mail třídního učitele.

od 12. června: 9. ročník: každý pátek 8:00 – 11:20 – individuální konzultace (Čj a M) po nahlášení do školy online (OSTATNÍ MODULY > ZÁPIS NA ŠKOLNÍ AKCE > PŘEHLED AKCÍ) a odesláním zprávy třídní učitelce. Žáci se mohou také nahlásit třídní učitelce k návštěvě školy ohledně vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání učebnic, předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020.

Stravování bude zajištěno ve školní jídelně – přihlaste prosím své děti ke stravování, pokud budete chtít oběd.

Na první den výuky musí žák přinést podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení není účast žáka ve škole možná. (Dvě roušky a sáček na odkládání odložených roušek.) čestné prohlášení
Všechny podrobné informace o výuce a rozdělení žáků do skupin obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu, nebo do systému škola online od svých třídních učitelů do 5.6. 2020.

Mgr. Jana Schnelzerová, ředitelka školy

 

Přijímací zkoušky

26. 5. 2020

Dobrý den, zasílám dokumenty ohledně PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

Přijímací zkoušky - časová osa

Nový zákon k přijímacím zkouškám

Informace k novému zákonu

 

hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

26. 5. 2020

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o postupu klasifikace v II. pololetí školního roku. Klasifikace proběhne v souladu s metodikou MŠMT pro známkování za druhé pololetí tohoto školního roku.

Žáci budou za druhé pololetí hodnoceni známkou.
Podkladem pro hodnocení bude:
* klasifikace získaná do 12. března v klasické výuce,
* hodnocení získané během distanční výuky,
* je možno přihlédnout k hodnocení za první pololetí,
* snaha žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů
ve všech případech bude přihlédnuto k sociálnímu zázemí a možnostem žáků
Všichni žáci musí být hodnoceni.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek mne kontaktujte.

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (účinnost od 27. 4. 2020) 

Mgr. Jana Schnelzerová - ředitelka školy

 

OŠETŘOVNÉ

25. 5. 2020

OŠETŘOVNÉ: V případě, že rodiče neumístí z objektivních závažných důvodů dítě do školního zařízení, vyznačí tuto skutečnost na výkazu péče, který vydá ČSSZ. Výkaz péče upravený podle nově schválených podmínek - až po skončení měsíce května, tj. od 1. června. ČSSZ však již potřebné úpravy v předstihu zpracovává a upravený formulář, na kterém bude možné v souladu s právní úpravou jednoduše uvést důvody, pro které pro které dítě nenavštěvuje dětské zařízení/školu apod., plánuje uveřejnit v pondělí 25. 5. 2020, aby se s ním mohli rodiče takto seznámit.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění

 

Stanovení úplaty v MŠ

20. 5. 2020

Vážení rodiče,
v přiložených souborech je uvedeno stanovení výše úplaty v MŠ v plánovaném období uzavření MŠ o prázdninách v termínu od 13.7. do 14.8.2020 a v období uzavření MŠ od 17. března 2020 z důvodu mimořádného opatření COVID - 19. (březen a duben 2020)
Za další následující období bude opět vypočítána poměrná částka, po kterou bude školka v daném měsíci otevřena. (Zatím není znám termín, kdy k otevření MŠ dojde)
Vyúčtování bude provedeno k 31.8.2020 a peníze budou vráceny na váš účet do 15.září 2020.

Stanovení výše úplaty v MŠ v době přerušení provozu 13.7.2020 - 14.8.2020

STANOVENÍ výše úplaty v MŠ v době přerušení provozu od 17. března 2020 – mimořádné opatření COVID – 19 – uzavření MŠ

Stanovení výše úplaty v MŠ v době přerušení provozu květen 2020 (1. květen - 17. květen 2020 mimořádné opatření COVID - 19 - uzavření MŠ 

Přerušení provozu MŠ  13.7.2020 - 14.8.2020

 

Nástup žáků 1. stupně do školy od 25.5.2020

15. 5. 2020

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 bude umožněna od 7:40 hodin do 16 hodin.
Žáci budou rozděleni do 15ti členných skupin s ohledem na dobu přítomnosti ve škole a s přihlédnutím k provozním možnostem školy. K těmto skupinám budou přiděleni vyučující. (V některých případech pravděpodobně nebudou zachovány ani třídy a třídní učitelé). Provoz bude rozdělen na tři části:
vzdělávací aktivity – stravování – odpolední aktivity.
Vzdělávací aktivity budou probíhat pro 1. a 2. třídy od 8:00 do 11:40 hodin a u 3. až 5. tříd od 8:00 do 12:00 hodin. (Pak bude následovat stravování a odpolední aktivity.) Stravování bude zajištěno ve školní jídelně – přihlaste prosím své děti ke stravování, pokud budete chtít oběd.
Žádám všechny zákonné zástupce, aby se vyjádřili nejpozději do 18. 5. 2020 k účasti svých dětí na vyučování formou emailu na e-mail třídního učitele.
Na první den výuky musí žák přinést podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení není účast žáka ve škole možná.
Celý systém výuky musíme předem důkladně připravit, zabezpečit, proto je vyjádření zákonných zástupců závazné a nelze ho měnit.
V případě, že vyjádření neobdržíme do 18. 5., nebude žák do skupiny zařazen a dále jej budeme vzdělávat formou dálkové výuky.
Všechny podrobné informace o výuce a rozdělení žáků do skupin obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu, nebo do systému škola online od svých třídních učitelů do 22. 5. 2020čestné prohlášení

Mgr. Jana Schnelzerová - ředitelka školy

 

ČŠI - příprava na přijímací zkoušky na SŠ

8. 5. 2020

Od středy 6. května 2020 mají žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Aktuálně jsou v aplikaci InspIS SETmobile testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v 1. a 2. termínu let 2019, 2018 a 2017. Žáci tak v tuto chvíli mohou pracovat s celkem 36 testy použitými v minulých letech, kdy pro každou skupinu žáků je k dispozici celkem 6 testů z českého jazyka a 6 testů z matematiky (tedy 6x ČJ pro žáky 5. ročníků ZŠ, 6x MA pro žáky 5. ročníků ZŠ, 6x ČJ pro žáky 7. ročníků ZŠ, 6x MA pro žáky 7. ročníků ZŠ, 6x ČJ pro žáky 9. ročníků ZŠ, 6x MA pro žáky 9. ročníků ZŠ). V nabídce je navíc také ilustrační didaktický test pro rok 2020 (z českého jazyka i matematiky pro 9., 7. i 5. ročník). Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením. Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno. Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

 

Přítomnost žáků 9. ročníků od 11.5.2020

7. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků na prezenčním vzdělávání je pouze dobrovolná. Žákům 9. tříd ZŠ a MŠ Ševětín je umožněna účast na prezenčním vzdělávání ve dnech pondělí až čtvrtek od 8.00 do 11.40. Začátek výuky je v pondělí 11.5.2020 v 8:00. Výuka bude probíhat ve dvou blocích českého jazyka a matematiky s přestávkou. Školní jídelna bude pro žáky otevřena. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy. Obsahem je písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez tohoto prohlášení není možná přítomnost žáka ve škole!!! Žáci odevzdají první den ve škole. Pokud bude žák přihlášen k výuce, je jeho účast povinná, pokud bude nepřítomen, je třeba nepřítomnost omluvit. Tato absence se nezapočítává. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Přihlášením a odevzdáním čestného prohlášení rodič potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami prezenční výuky. Distanční vzdělávání pro žáky, kteří nebudou přítomni ve škole, bude probíhat stejnou formou jako doposud. čestné prohlášení

Mgr. Jana Schnelzerová - ředitelka školy

 

Obnovení provozu MŠ

5. 5. 2020


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »