Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROJEKTY

Příspěvky

Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělání cizinců ve školách"

6. 1. 2021

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých fin. prostředků 2020 Vyhodnocení rozvojovéh programu za rok 2020

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých fin. prostředků 2019 Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2019

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018 

 

Projekt VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE V ZŠ ŠEVĚTÍN

20. 8. 2020

logo-mistni-rozvoj-fyzika.jpg

Projekt VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE V ZŠ ŠEVĚTÍN
je spolufinancován Evropskou unií.
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004240
Příjemce dotace: Městys Ševětín
Výzva: 47. výzva – Infrastruktura základních škol
Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Celkové náklady:2 772 425,00 Kč
Dotace: 2 491 915,50 Kč
Stručný popis projektu
Projekt se zaměřuje na modernizaci odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v objektu ZŠ Ševětín za účelem zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných oborů. Rekonstrukce se dotkne učebny fyziky a chemie a bude řešena kompletní bezbariérovost školy, prostřednictvím pořízení mobilního schodolezu a vybudováním bezbariérové toalety.
Doba realizace projektu je do 31. 12. 2020

 

Certifikátu Environmentálního vyúčtování - školní rok 2019 - 2020

14. 8. 2020

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí. Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 300 kg drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 300 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 4,3 MWh elektřiny, 288,04 litrů ropy, 31,36 m3 vody a 0,18 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,10 tun CO2. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Věřím, že tyto výsledky potěší nejen Vás, ale budou také motivací pro zodpovědný přístup žáků ke třídění elektroodpadu v budoucnu.

JSch

certifikat-evvo-vyuctovani.jpg

 

„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“

19. 6. 2020

Od září do listopadu 2020 se žáci 2. a 3. tříd zúčastní plaveckého výcviku. Za tímto účelem škola využila ROZVOJOVÉHO PROGRAMU na období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“
Čl. 1 Cíl programu
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podporuje plaveckou výuku žáků základních škol, která je v našem státě organizována od konce šedesátých let. Tato dlouhodobá a systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, protože téměř úplně odstranila chybějící plavecké dovednosti žáků základních škol.
(2) Cílem rozvojového programu je podpořit povinnou výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky, mimo škol zřizovaných ministerstvy.
(3) Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.
Čl. 2 Účel dotace
(1) Účelem dotace je finanční podpora povinné výuky plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Dotace tedy může pokrýt celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována dopravcem.

 

Aktivní škola 2020 - 2021

14. 5. 2020

aktivni-skola-2020---2021.png

 

Závěrečná zpráva - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)

6. 1. 2020

projekt FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA

5. 12. 2019

Naše škola se zapojila v tomto školním roce do projektu FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA. Navázali jsme spolupráci s organizací "YOUR CHANCE", která rozvíjí finanční gramotnost nejen v ČR, ale i za jejími hranicemi. (Lombok, Rimini, Afrika,...) Připravili pro učitele naší školy workshop, jehož výsledkem je zpracovaná metodika pro výuku FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. Plánujeme projektový den "ROZPOČTI SI TO" pro nejstarší žáky prvního a druhého stupně. (4.,5. a 8.,9. třída)

bronz.png

Získali jsme bronzovou známku pro Finančně gramotné školy

 

Sportuj ve škole

31. 10. 2019

sportuj-ve-skole.png

Naše škola je zapojená do projektu „Sportuj ve škole“, který pomáhá rozpohybovat děti na 1000 základních školách v České republice. Projekt využívá ověřenou metodiku MŠMT z pokusného ověřování projektu „Hodina pohybu navíc“.

 

projekt: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

18. 10. 2019

Naše škola byla zapojena do projektu OP VVV " Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664. Reflektivní zpráva ZŠ a MŠ Ševětín do projektu

 

kurzy angličtiny Cambridge English

3. 9. 2019

Na naší škole je možnost přihlásit dítě do kurzů angličtiny Cambridge English. Kurzy organizuje Evropské centrum jazykových zkoušek, jehož jsme partnerskou školou, a jsou koncipovány jako doplňující nadstandardní placená výuka, odpovídající nárokům dětských jazykových zkoušek (zkouška není povinná). Informační schůzka proběhne ve škole v úterý 17. 9. v 17.00 hodin.  PŘIHLÁŠKA - Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte paní učitelce Hercegové.

partner.png