Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče

Příspěvky

Provoz Základní školy Ševětín od 17. května 2021

13. 5. 2021

Vážení rodiče,
informujeme vás o zajištění provozu Základní školy Ševětín od 17. května 2021:
MŠ bez omezení, provoz školní družiny je také bez omezení
ZŠ: 1. – 5. ročník prezenčně, 6. – 9. ročník: rotační výuka (od 17. května 2021: 6. – 7. ročník distančně, 8. – 9. ročník prezenčně), TV povolen venku, zpěv nepovolen
PODMÍNKA VSTUPU DO ŠKOLY:
Do školy k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
osobní přítomnost je žákovi umožněna pouze na základě negativního výsledku testování žák bude mít na obličeji jednorázovou roušku (chirurgickou)
VSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY:
žákům 1. – 5. tříd je umožněn vstup do školy v 7:40 hodin hlavním vchodem. Pak žáci odcházejí do svých tříd. To znamená, že pro ně platí běžný režim školy. Ve třídě pak v pondělí první vyučovací hodinu provedou samotestování. Testování probíhá pouze jedenkrát týdně.
žáci 8. – 9. tříd vstupují každý den do školy podle tohoto rozpisu: (Testování probíhá dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek)
8.A: vstup do školy v 7:40 vchodem ze školního dvora. Na stanovišti provedou samotestování.
9.A: vstup do školy v 7:40, před vchodem ze školního dvora do školy pod přístřeškem provedou samotestování.
9.B: vstup do školy v 7:40 vchodem do školní jídelny. Na stanovišti provedou samotestování.
STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:
žáci 1. – 5. třídy chodí na oběd po vyučování. Platí běžný režim s dohledy nad žáky.
žáci 8. – 9. třídy:
Každý den v týdnu společný odchod s vyučujícím, který nad žáky dohlíží, na oběd:
8.A: Po, Út, St, Pá: 13:15, Čt: 12:20
9.A: Po, St, Pá: 13:20, Út, Čt: 12:25
9.B: Po, St, Pá: 13:25, Út, Čt: 12:30
Do školy dejte prosím vašemu dítěti dostatečné množství roušek a oblečení. Pokud to bude možné, budou děti venku.

Více informací se dočtete po rozkliknutí celého příspěvku.

Mgr. Jana Schnelzerová

 

Provoz ZŠ a MŠ Ševětín od 10. května 2021

7. 5. 2021

Vážení rodiče,

informujeme vás o zajištění provozu Základní školy Ševětín od 10. května 2021:

MŠ bez omezení

ZŠ – rotační výuka, TV povolen venku, zpěv nepovolen

více informací po rozkliknutí celého příspěvku

 

Provoz ZŠ a MŠ Ševětín od 10.5.2021

6. 5. 2021

Od 10. května 2021 bude umožněna prezenční výuka žákům 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A a 7.B.
V pondělí proběhne samotestování žáků. Podrobné informace budou uveřejněny zítra.
MŠ bez omezení a bez samotestování.

Mgr. Jana Schnelzerová

 

Změna testování dětí a žáků ZŠ a MŠ Ševětín od 3.5.2021

30. 4. 2021

Preventivní antigenní test se ve školách, které doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve škole v daném týdnu.
Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
(Podle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021 vydaného dne 29.4.2021)

Mgr. Jana Schnelzerová

 

Provoz ZŠ a MŠ Ševětín od 3.5.2021

27. 4. 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. dubna 2021 byl upraven provoz školy.

Provoz ZŠ a MŠ Ševětín se nemění. Nastavení zůstává podle: https://www.zssevetin.cz/aktuality/provoz-skoly-od-12-dubna-2021 Podle rotačního nastavení budou tento týden ve škole: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 5.B - ostatní třídy distanční vzdělávání.

Mgr. Jana Schnelzerová

 

Provoz ZŠ a MŠ Ševětín od 26.4.2021

23. 4. 2021

Provoz ZŠ a MŠ Ševětín od 26.4.2021

Provoz ZŠ a MŠ Ševětín se nemění. Nastavení zůstává podle: https://www.zssevetin.cz/aktuality/provoz-skoly-od-12-dubna-2021

Podle rotačního nastavení budou tento týden ve škole: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 5.A - ostatní třídy distanční vzdělávání.

Mgr. Jana Schnelzerová

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – TESTOVÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK S PLATNOSTÍ OD 26.DUBNA 2021

8. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo několik úprav v procesu konání přijímacích zkoušek na SŠ v tomto školním roce.

V zájmu snížení rizika přenosu nákazy je stanovena povinnost nechat se otestovat a předložit výsledek negativního testu jako podmínka pro přístup k přijímací zkoušce. Účelem testování je ochrana veřejného zdraví a snížení rizika nákazy dalších uchazečů.

Ředitelé SŠ vyhlásili v kritériích přijímacího řízení k 31. lednu 2021, zda bude daná škola konat jednotnou přijímací zkoušku nebo školní přijímací zkoušku.

Jednotná přijímací zkouška se koná v 1. řádném termínu 3. května 2021 a

v 2. řádném termínu 4. května 2021. Náhradní termíny pro všechny typy studia jsou

2. a 3. června 2021.

Pro šestiletá a osmiletá gymnázia platí termíny 5. a 6. května 2021.

Školní přijímací zkoušky se budou konat v průběhu období od 5. do 19. května 2021.

Uchazeči o střední vzdělávání s maturitní zkouškou se umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že před konáním přijímací zkoušky předloží potvrzení:

 • o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
 • nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 , provedených ve škole, jejíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech

Toto potvrzení může být nahrazeno také:

 • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo od RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
 • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru  SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá.

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem (podporující osoba).

7.4. 2021 zpracovala Mgr. Hana Faloutová

(podle Mimořádného opatření MZDR ze dne 6.4. 2021)

 

Provoz školy od 12. dubna 2021

7. 4. 2021

Vážení rodiče,

informujeme vás o zajištění provozu Základní školy Ševětín od 12. dubna 2021:

Naše škola obdržela pro samoodběry LEPU TESTY (více zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole)

PODMÍNKA VSTUPU DO ŠKOLY:

 • Do školy k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • osobní přítomnost je žákovi umožněna pouze na základě negativního výsledku testování
 • žák bude mít na obličeji jednorázovou roušku (chirurgickou)

OMLOUVÁNÍ ABSENCE ŽÁKA:

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování (zákonný zástupce informuje třídního učitele), škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale budeme žákovi posílat úkoly: www.skolaonline.cz – domácí úkoly.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A PŘÍCHOD DO ŠKOLY:

Testování žáků bude probíhat každé pondělí a čtvrtek podle rozpisu příchodu žáků do školy.

(Žáci, kteří budou navštěvovat ranní družinu si provedou samoodběr u školní družiny za asistence rodiče, nebo vychovatelky školní družiny.)

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Učitel vykonává pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si žáci sami provedou test.
 • Testování probíhá v učebně, kde bude probíhat první vyučovací hodina dle rozvrhu. Dohled nad žáky vykonává vyučující. Tento vyučující zároveň dohlíží nad provedením testů a zapisuje údaje o přítomných žácích a výsledcích testů.
 • V případě testování žáků 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – rodičem. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
  • Žák přijde do školy sám – před vchodem do školy si žáky vyzvedne třídní učitel a odvede je do své třídy, kde dětem vysvětlí a umožní samoodběr.
  • Žák přijde do školy s rodičem – na určeném místě bude vyučující, který rodiče a žáky seznámí se samoodběrem. Rodič pomůže svému dítěti se samoodběrem a nahlásí výsledek testu učiteli. V případě negativního testu žák odchází do své třídy.
 • Žáci 4.A, 4.B, 5.A a 5.B si vykonávají samoodběr sami za dohledu svého učitele.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování (ranní družina), je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Proces testování a návazné kroky probíhají dle pravidel uvedených v tomto manuálu. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.

KDY SE ŽÁK TESTOVAT NEMUSÍ:

Příklad: Žák byl 20. ledna pozitivně testován na COVID_19 RT-PCR testem a následně mu byla nařízena izolace. Ochranná lhůta 90 dnů vyprší 20. dubna. V den nástupu do školy žák předloží potvrzení s datem testu škole. Povinnost testování se na něj nevztahuje až do úterý 20. dubna. V následujícím termínu ve středu 21. nebo ve čtvrtek 22. dubna má žák povinnost se testování účastnit.

Prosíme rodiče, aby děti seznámili se samoodběrem a připravili tak své děti na to, co je ve škole čeká.

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ - LEPU testem:

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

 4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

 • otevírá vyhodnocovací kartu,
 • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
 • odstraňuje lepicí proužek,
 • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
 • otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

7. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

9. Vyhodnocení testu:

 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

NASTAVENÍ VÝUKY OD 12. DUBNA 2021: ROTAČNÍ VÝUKA

Do školy dejte prosím vašemu dítěti dostatečné množství roušek a oblečení. Pokud to bude možné, budou děti venku.

1. týden (12. - 16. 4. 2021):

1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 5.A prezenčně (3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 5.B distančně)

 

2. týden (19. - 23. 4. 2021)

3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 5.B prezenčně (1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 5.A distančně)

 

1.A (3.A) - po celý týden vstup do školy v 7: 40 hodin hlavním vchodem

Po a Čt - testování

Dohled při testování: Michaela Hašová

 

1.B (3.B) - po celý týden vstup do školy v 7: 40 hodin vchodem u jídelny a budou používat šatnu školní družiny

Po a Čt - testování

Dohled při testování: Jan Duspiva

 

2.A (4.A) - po celý týden vstup do školy v 8:00 hodin hlavním vchodem

Po a Čt - testování

Pomoc při testování: Michaela Hašová
 

2.B (4.B) - po celý týden vstup do školy v 8:00 hodin vchodem u jídelny a budou používat šatnu školní družiny

Po a Čt testování

Pomoc při testování: Jan Duspiva
 

5.A (5.B) - po celý týden vstup do školy v 7:45 hodin vchodem ze dvora do haly

Po a Čt - testování


Ostatní třídy: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A a 9.B - distanční výuka

 

SKUPINOVÉ KONZULTACE:

na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky (ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA), a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.

ZAJIŠTĚNÍ:

Konzultace budou probíhat:

Každé pondělí a úterý od 14:00 do 16:00 hodin.

Před vstupem do školy si žák provede samoodběr. (Přijde-li v pondělí i v úterý, tak pouze jeden samoodběr v pondělí.)

Konzultace bude zajišťovat Mgr. Michaela Hašová.

Kdo bude chtít konzultaci, kontaktujte paní učitelku Mgr. Michaelu Hašovou: 606 871 065, m.hasova@centrum.cz

Pokud bude více zájemců, zajistíme pedagogy na tyto konzultace.

 

Oběd: 

1. týden:

1.A - 11:30

1.B - 11:40

2.A - 11:50 (Po, Út, Pá) a ve 12:30 (St, Čt)

2.B - 12:00 (Po, St, Pá) a ve 12:30 (Út, Čt)

5.A - 12:40 (Út, St, Čt, Pá) a ve 13:30 (Po)

2. týden:

3.A - 12:00 

3.B - 12:10 

4.A - 12:20 

4.B - 12:30 

5.B - 12:40 (Po, Út, St, Pá) a ve 13:30 (Čt)


Žáci, kteří nechodí na oběd do školní jídelny, odcházejí po vyučování domů, nebo do školní družiny.

Více informací na: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Mgr. Jana Schnelzerová

 

Provoz ZŠ a MŠ Ševětín od 29. března do 11. dubna 2021

27. 3. 2021

Vážení rodiče, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení a do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu:

Škola i školka jsou uzavřeny. Od předškoláků až po žáky 9.tř. nastavena distanční výuka.

Mgr. Jana Schnelzerová

 

Informace z připravovaných "nových" webových stránek školy

21. 3. 2021

Vážení rodiče,

v současné době pracujeme na náplni našich nových webových stránek. Chceme, abyste na nich našli všechny informace a zároveň, aby i tyto naše "staré" webové stránky byly do té doby aktuální.

Podívejte se na odkaz, který obsahuje POMOC RODIČŮM - (na základě doporučení MŠMT - pro rodiče a žáky) i žákům se zvládáním současné situace (nastavení pravidel, rituálů, společného sdílení a povinností)

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »